ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.5 trang 28 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.5 trang 28 SBT Hóa học 12

Polime (-CH2-CH(-OOCCH3)-)có tên là gì?

A. poli(metyl acrylat).    

B. poli(vinyl axetat).

C. poli(metyl metacrylat).    

D. poliacrilonitrin.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.5 trang 28 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1