ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.3 trang 27 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.3 trang 27 SBT Hóa học 12

Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. glyxin.    

B. axit terephtalic.

C. axit axetic.    

D. etylen glicol.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.3

 
 

Điều kiện cần để có phản ứng trùng ngưng là các monome tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng để tạo được liên kết với nhau.

glyxin H2N[CH2]6NH 2

axit terephtalic  p−HOOC−C6H4COOH

etylen glicol  HO−CH2−CH2−OH

axit axetic CH3COOH

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.3 trang 27 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1