AMBIENT

Bài tập 28.11 trang 67 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.11 trang 67 SBT Hóa học 12

Bằng những phản ứng hoá học nào có thể phân biệt được các chất trong mỗi dãy sau ?

a) Các kim loại: Al, Mg, Ba, Na.

b) Các dung dịch muối: NaCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3.

c) Các oxit: CaO, FeO, Al2O3.

d) Các dung dịch: NaNO3, Ca(NO3)2, Al(NO3)3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.11

a) Dùng H2O, nhận biết được 2 nhóm kim loại Na, Ba và Mg, Al. Nhận biết ion Ba2+ trong nhóm (1) bằng ion CO32-. Nhận biết kim loại Al trong nhóm (2) bằng dung dịch NaOH.

b) Nhận biết ion Al3+ bằng dung dịch NaOH, sau đó nhận biết ion Ba2+ bằng dung dịch muối cacbonat, còn lại là dung dịch chứa Na+.

c) Dùng H2O nhận biết CaO, dùng dung dịch NaOH nhận biết Al2O3, chất còn lại là FeO.

d) Dùng dung dịch NaOH nhận biết: Al(NO3)3 tạo kết tủa sau đó tan trong dung dịch NaOH dư; Ca(NO3)2 làm dung dịch vẩn đục, còn lại là NaNO3.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.11 trang 67 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>