RANDOM

Bài tập 28.13 trang 67 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.13 trang 67 SBT Hóa học 12

Một hỗn hợp rắn gồm Ca và CaC2 tác dụng với nước (dư) thu được hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 là 5. Đế trung hoà dung dịch sau phản ứng, cần dùng 600 ml dung dịch HCl 0,5M. Tính :

a) Khối lượng của hỗn hợp rắn đã dùng ban đầu.

b) Thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.13

a) Ca + H2O → Ca(OH)+ H(1)

CaC+ 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 (2)

Ca(OH)+ 2HCl → CaCl2 + 2H2O (3)

nHCl = 0,3 mol

Đặt x, y lần lượt là số mol Ca và CaC2 . Hỗn hợp khí thu được gồm H2 (x mol) và C2H2 (y mol)

Ta có hệ pt:

x + y = 0,15

(2x+26y)/(x+y) = 10

→ x= 0,1 mol ; y= 0,05 mol

Khối lượng hỗn hợp rắn ban đầu:

mCa= 40.0,1 = 4 g

mCaC2 = 64.0,05 = 3,2 g

→m hh= 7,2g

b) %VH2 = 0,1/0,15 x 100% = 66,67%

%VC2H2 = 33,33%

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.13 trang 67 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Anh Hưng

  Mn trả lời giùm em câu hỏi này với ạ. 

  Hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Na, Na2O và K. Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu được 3,136 lít H2 (đktc); dung dịch Y chứa 7,2 gam NaOH; 0,93m gam Ba(OH)2 và 0,044m gam KOH. Hấp thụ 7,7952 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 25,5.                           B. 24,7.                           C. 28,2.                           D. 27,9.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Duyên Kim

  Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200ml dung dịch Y gồm HCl 0.4M và AlCl3 0.1M. Kết thúc phản ứng , thu được 0.896 lít khí (dktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là? 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu hảo

  Mọi người cho mình hỏi bài tập sau nhé. Cảm ơn nhiều.

  Cho m gam hỗn hợp X gồm Na,Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí (dktc). Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Lê Minh

  Bài này giải sao vậy mọi người? Giúp mình với ạ.

  Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO­2 (ở đkc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,25M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị m là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Bo bo

  Mọi người chỉ em bài này với ạ. Em cảm ơn.

  Hoà tan hoàn toàn 4,78 gam hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ vào dung dịch HCl, thấy thoát ra V lít khí (đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn thu được 5,33 gam muối khan. Giá trị của V là?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Anh Trần

  Mọi người cho em hỏi chút. Bài này rối quá ạ. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn nhiều

  Hấp thụ hết 8,96 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 400 ml dung dịch X. Lấy 200 ml dung dịch X cho từ từ vào 600 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 5,376 lít khí (đktc). Mặt khác, 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là:

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
AMBIENT
?>