YOMEDIA

Bài tập 28.10 trang 67 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.10 trang 67 SBT Hóa học 12

Ion Ca2+ có cấu hình electron giống với cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm và ion halogen nào ? Viết cấu hình electron của chúng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.10

Cấu hình của ion Ca2+: 1s22s22p63s23p6. Giống cấu hình electron của nguy tử khí hiếm đứng trước nó là agon (Ar) và cấu hình electron của ion Cl-

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.10 trang 67 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Minh Minh

  Dẫn khí CO2 điều chế được bằng cách cho 10 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư đi vào dung dịch có chứa 8 gam NaOH. Khối lượng muối natri điều chế được (cho Ca = 40, C=12, O =16)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  cho m gam Ba vào 600ml dung dịch hỗn hợp chứa Koh 0,1 M và Naoh 0,1 thu được dd X. cho từ từ X vào 200ml dd Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y có giá trị lớn nhất. m và khối lượng kết tủa Y lần lượt là : A.8,22 và 13,98. B:2,74 và 3,12. C:8,22 và 19,38. D: 2,74 và 4,66

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Giúp tớ nữa với ạ! Cảm ơn ạ !

  1. Hấp thụ hết V lít khí CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D=1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa 2 muối có tổng nồng độ 3,211%. Tìm giá trị của V?
  A. 17,92 B. 15,86 C. 20,16 D. 16,8

  2. Hấp thụ hoàn toàn hoàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:
  - P1: cho từ từ vào 200ml dung dịch HCl 1M thu được 1,68 lít CO2 (đktc)
  - P2: tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 dư thu được 49,25 g kết tủa. Tìm giá trị của x?
  A. 0,3 B. 0,5 C. 0,6 D. 0,4

  3. Dung dịch X chứa 0,16 mol Na +, 0,12 mol Ba2+ và x mol HCO3-. Dung dịch Y chứa 0,08 mol Na+, y mol Ba2+ và 0,6 mol OH-. Lấy dung dịch X cho vào dung dịch Y, sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Tìm giá trị của m?
  A.74,86g  B. 70,92g  C. 78,8g  D.68,95g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  1. Cho m gam hỗn hợp bột kim loại K và Al2O3 tan hết vào H2O, thu được dung dịch X và 5,6 lít khí (đktc). Cho 300ml dung dịch HCl 1M vào X, đến khi phản ứng kết thúc thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của m là:

  A. 39,90                                   B. 19,95                                         C. 29,70                                             D. 34,80

  2.Cho 35 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3 và K2CO3, Thêm từ từ, khuấy đều 0,8 lít HCl 0,5M vào dung dịch X trên thấy có 2,24 lít khí Co2 thoát ra ở đktc và dung dịch Y. Thêm Ca(OH)2 vào dung dịch Y được m gam kết tủa. Tìm m?

  A. 25 g                                      B. 10 g                                            C. 20 g                                               D. 15 g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Cho các chất: Na2O, Na, NaOH,  Na2SO4 , Na2CO, AgCl , NaCl. Dựa vào quan hệ của các chất hãy sắp xếp các chất trên thành hai dãy chuyển đổi khác nhau.

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • hi hi

  Hấp thụ hoàn toàn x mol co2 vao dd có chứa 0.03 mol ca(oh)2 thu duoc 2g kết tủa . Tính x

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA