AMBIENT

Bài tập 28.9 trang 67SBT Hóa học 12

Bài tập 28.9 trang 67SBT Hóa học 12

Cho các chất: MgCO3, MgO, Mg(OH)2, MgCl2, MgSO4. Hãy viết PTHH của các chuỗi phản ứng có thể xảy ra theo sơ đồ:

A ⟶ B ⟶ C ⟶ D ⟶ E

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.9

Có nhiều chuỗi phản ứng phù hợp sơ đồ trên. Ví dụ :

MgO ⟶ MgCl2 ⟶ MgCO3⟶ MgSO4 ⟶ Mg(OH)2

MgO ⟶ MgSO4 ⟶ MgCO3 ⟶ MgCl2 ⟶ Mg(OH)2

MgCO3 ⟶ MgO ⟶ MgCl2 ⟶ MgSO4 ⟶ Mg(OH)2

Mg(OH)⟶ MgCl2 ⟶ MgCO3 ⟶ MgO ⟶ MgSO4

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.9 trang 67SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>