AMBIENT

Bài tập 28.15 trang 67 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.15 trang 67 SBT Hóa học 12

Hoà tan 1,04 g muối clorua của kim loại kiềm thổ trong nước thu được dung dịch A. Thêm Na2CO3 dư vào dung dịch A được một kết tủa. Hoà tan kết tủa này trong dung dịch HNO3 được dung dịch B. Thêm H2SO4 dư vào dung dịch B được kết tủa mới có khối lượng 1,165 g. Xác định công thức hoá học của muối clorua kim loại kiềm.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.15

MCl2 Na2CO3 → MCO3 HNO3 → M(NO3)2 H2SO4 → MSO4

Đặt X là khối lượng mol của kim loại kiểm thổ.

Theo sơ đồ phản ứng : 1 mol MCl2 → 1 mol MSO4

(X + 71)g MCl2 → (X + 96)g MSO4

1,04 g MCl2 → 1,165 g MSO4

⟹ 1,165.(X + 71) = 1,04.(X + 96)

Giải ra được X = 137. Vậy M là Ba, muối là BaCl2.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.15 trang 67 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>