• Câu hỏi:

  Yêu cầu số một của người nông dân Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai là 

  • A. được giảm sưu thuế.
  • B. ruộng đất.
  • C. độc lập dân tộc.
  • D. xóa nợ, hoãn nợ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC