• Câu hỏi:

  Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919-1930 là

  • A.  thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên.
  • B. sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • C. tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
  • D. khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC