• Câu hỏi:

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa thành những tổ chức cộng sản nào trong năm 1929 ? 

  • A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng. 
  • B. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
  • C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng.
  • D. An Nam Cộng sản đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC