AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng nào của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân phụ Bác Hồ- đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách Hồ Chí Minh?

  • A. Tư tưởng yêu nước
  • B. Tinh thần hiếu học
  • C. Tư tưởng “ thân dân “
  • D. Nghị lực vượt qua khó khăn gian khổ để đạt được mục đích của cuộc sống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>