AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm một câu có sự nhầm lẫn trong những câu sau đây. Trong 10 năm đầu ( 1911 – 1920) của quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã:

  • A. Đến nước Pháp, nơi đã sản sinh ra tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái
  • B. Đến nhiều nước ở châu Phi, châu Mỹ, châu Âu
  • C.  Tham gia Đảng xã hội pháp
  • D. Hoạt động ở Trung quốc và Thái lan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>