AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền đề nào TRỰC TIẾP quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh?

  • A. Tinh hoa văn hóa dân tộc
  • B. Tinh hoa văn hóa nhân lọai
  • C. Chủ nghĩa Mác – Lênin
  • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>