AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những câu viết sau đây ghi lại các điều kiện hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.   Em hãy phát hiện điều kiện nào bị viết sai?

  • A.

   Nhu cầu khách quan và bức thiết do cách mạng Việt Nam đặt ra là muốn cứu nước và giải phóng dân tộc phải tìm một con đường mới

  • B.

   Quê hương Hồ Chí Minh là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm

  • C.

   Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, gần gũi nhân dân, cụ thân sinh có tư tưởng thương dân, chủ trương lấy dân làm hậu thuẫn cho mọi cải cách chính trị

  • D. Ngay từ khi còn ở trong nước, Hồ Chí Minh đã nhận thức được đặc điểm thời đại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>