AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm một câu có nội dung bị nhầm lẫn trong các câu sau: một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu tư tưởng và văn hóa phương Tây, cụ thể là:

  • A. Tiếp thu giá trị tư tưởng nhân quyền của cuộc cách mạng Mỹ, được ghi trong Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của nước Mỹ
  • B.  Ở nước Anh, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp nhận được lý tưởng tự do,bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh
  • C. Khi họat động ở Pari, thủ đô nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã hấp thụ được tư tưởng dân chủ và hình thành được phong cách dân chủ trong hoạt động chính trị
  • D. Trong sinh họat khoa học, chính trị với Đảng xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã học được cách làm việc dân chủ trong tranh luận, trình bày ý kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA