AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các sự kiện sau đây là điều kiện chính trị góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, sự kiện nào thuộc về yếu tố thời đại?

  • A. Các phong trào vũ trang kháng chiến chống Pháp trong nửa cuối thế kỷ XIX dựa trên ý thức hệ phong kiến đều thất bại
  • B. Các phong trào chống Pháp do các sỹ phu phong kiến có tư tưởng duy tân dẫn dắt cũng không tránh khỏi hạn chế và thất bại
  • C. Mười năm đầu thế kỷ XX, khi Nguyễn Tất thành lớn lên, phong trào yêu nước của nhân dân ta bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, đang ở vào thời kỳ khó khăn nhất
  • D. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sang đầu thế kỷ XX đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa gắn với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở chính quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>