AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các luận điểm dưới đây, luận điểm nào của Hồ Chí Minh?

  • A.

   Hãy xóa bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xóa b

  • B.

   Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo

  • C.

   Giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trung tâm, là điều kịên để giải phóng dân tộc

  • D. Cần xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>