ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Dưới đây là tóm tắt nội dung trong tài liệu” Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ” của Hồ Chí Minh gửi quốc tế cộng sản. Hãy phát hiện trong đó một câu ghi sai?

  • A. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước
  • B.

   Quốc tế cộng sản nên nhân danh mình phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ

  • C.
   Chủ trương phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ sẽ là một chính sách mang tính hiện thực tuyệt vời
  • D. Khi chủ nghĩa dân tộc bản xứ thắng  lợi thì nó sẽ biến thành chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE