AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dưới đây tóm tắt một số luận điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ dân tộc và giai cấp. Hỏi: luận điểm nào chứng tỏ từ rất sớm Hồ Chí Minh đã có quan điểm hội nhập kinh tế quốc tế?

  • A. Chúng tôi không chủ trương giai cấp tranh đấu vì một lẽ tầng lớp tư sản ViệtNam đã bị kinh tế thực dân đè nén không cất đầu lên được
  • B. “ Trái lại chúng tôi chủ trương làm cho tư bản Việt Nam phát triển.Mà chỉ có thống nhất và độc lập thì tư bản Việt Nam mới có thể phát triển”
  • C.

   Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước

  • D. Đồng thời chúng tôi rất hoan nghênh tư bản Pháp và tư bản các nước khác thật thà cộng tác với chúng tôi. Một là để xây dựng lại Việt Nam sau lúc bị chiến tranh tàn phá, hai là để điều hòa kinh tế thế giới và giữ gìn hòa bình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>