AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ trước năm 1911 được gọi là gì?

  • A. Thời kỳ học tập kiến thức văn hóa
  • B. Thời kỳ hình thành nhân cách
  • C. Thời kỳ tuổi trẻ sống vô tư
  • D. Thời kỳ hình thành lòng yêu nước và chí hướng cứu nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>