AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát hiện một câu có nội dung bị nhầm lẫn trong các câu sau: con đường Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin có mấy đăc điểm sau: 

  • A. Khi ra đi tìm đường cứu nước ở lứa tuổi 20, hành trang quý giá nhất của Nguyễn Ái Quốc là lòng yêu nước nhiệt thàn
  • B. Trong quá trình bon ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã hoàn thiện cho mình bản lĩnh tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, nhờ đó khi tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin không rơi vào giáo điều, sao chép.
  • C. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin chủ yếu như đến với một học thuyết, nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức về khoa học
  • D. Nguyễn Ái Quốc tiếp thu lý luận Mác – Lênin theo phương pháp “ không học sách vở Mác – Lênin mà học tinh thần Mác – Lênin”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>