ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Phát hiện chi tiết bị viết sai quan điểm của Hồ Chí Minh trong các luận điểm sau đây:

  • A. Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên cơ sở châu Âu, mà châu Âu thì đại diện cho toàn nhân loại.
  • B.

   Hãy xóa bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xóa bỏ

  • C.

   Khi mà sự đối kháng giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sụ thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo

  • D. Giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trung tâm, là điều kiện để giải phóng dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>