ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cách thức Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân lọai – kể cả chủ nghĩa Mác – Lênin- như thế nào?

  • A.  “ Sao y bản chính”
  • B. Có chọn lọc, phê phán, kế thừa và phát triển
  • C. Loại bỏ hết các tư tưởng phong kiến, tư sản
  • D. Loại bỏ hết các tư tưởng tôn giáo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>