YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hãy xác định câu trích nào dưới đây thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng kinh tế, đồng thời là xây dựng văn hóa?

  • A. Đảng ta là một Đảng cầm quyền
  • B.

   Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội “ vừa hồng vừa chuyên”.

  • C.

   Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta hoàn tòan thăng lợi thì công việc đầu tiên là công việc đối với con người

  • D.

   Công việc xây dựng và khôiphục đất nước sau thắng Mỹ rất to lớn, nặng nề, phức tạp mà cũng rất vẻ vang. Đây là cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tươi tốt

                                           

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA