AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy phát hiện câu nhầm lẫn trong những câu ghi lại vai trò của chủ nghĩa dân tộc ở các nước thuộc địa theo quan điểm của Hồ Chí Minh

  • A.

   Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước

  • B.

   Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh quốc tế cộng sản, là một chính sách không mang tính hiện thưc

  • C.

    Chiến tranh đã làm thay đổi chủ nghĩa dân tộc

  • D. Chủ nghĩa dân tộc là động lực vĩ đại và duy nhất của đời sống xã hội của các nước thuộc địa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>