AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát hiện một luận điểm bị viết thiếu nội dung quan trọng trong những câu tóm tắt quan niệm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội

  • A. Thắng đế quốc phong kiến là tương đối dễ, thắng bần cùng lạc hậu khó khăn hơn
  • B. Đánh đổ giai cấp địch đã khó, đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội còn gian khổ, khó khăn hơn nhiều
  • C.

   Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng

  • D.

   Nếu nước độc lập mà người dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>