AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy chỉ ra một luận điểm sai so với quan điểm của Hồ Chí Minh trong các câu sau “ Hồ Chí Minh cho rằng để được giải phóng, mỗi dân tộc, mỗi giai cấp, mỗi con người phải đánh thắng các lọai kẻ thù” sau đây:

   

  • A. Thực dân, đế quốc và bọn tay sai của chúng
  • B. Nghèo nàn, lạc hậu tức là giặc đói và giặc dốt
  • C. Tất cả địa chủ, tư sản
  • D. Chủ nghĩa cá nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>