AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dưới đây là tóm tắt một số đọan trong chánh cương vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc đưa ra ngày 3 – 2 – 1930. Hỏi: đọan tóm tắt nào thể hiện con đường mới của phong trào cứu nước ở Việt Nam?

  • A. Tư bản bản xứ bị tư bản Pháp hết sức ngăn trở không thể mở mang được
  • B. Nông nghiệp khủng hoảng, nông dân thất nghiệp nhiều
  • C.

   Chỉ có bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe đế quốc chủ nghĩa

  • D. Làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA