AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu đuợc đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối đa là:

  • A. 4 kiểu hình, 12 kiểu gen
  • B. 8 kiểu hình, 27 kiểu gen
  • C. 8 kiểu hình, 12 kiểu gen
  • D. 4 kiểu hình, 9 kiểu gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp1cặpgencho3kiểugen,2kiểuhình.

  Cơ thể dị hợp 3 cặp gen tựthụphấncho33=27kiểugen23=8kiểuhình.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA