• Câu hỏi:

  Năng lượng chủ yếu tạo ra từ quá trình hô hấp là

  • A. ATP
  • B. NADH
  • C. ADP
  • D. NADPH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quá trình hô hấp giải phóng năng lượng tích luỹ trong các liên kết cao năng của phân tử ATP

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC