YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \(\,\,A = \frac{{ - 3}}{{13}} - \frac{7}{{17}} + \frac{{ - 5}}{{19}} + \frac{{ - 10}}{{13}} + \frac{{24}}{{17}} - \frac{{14}}{{19}}\)  

  • A. \(A=-2\) 
  • B. \(A=0\) 
  • C. \(A=1\) 
  • D. \(A=-1\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}a)\,\,A = \frac{{ - 3}}{{13}} - \frac{7}{{17}} + \frac{{ - 5}}{{19}} + \frac{{ - 10}}{{13}} + \frac{{24}}{{17}} - \frac{{14}}{{19}}\,\,\\\,\,\,\,\,\,A = \frac{{ - 3}}{{13}} + \frac{{ - 7}}{{17}} + \frac{{ - 5}}{{19}} + \frac{{ - 10}}{{13}} + \frac{{24}}{{17}} - \frac{{14}}{{19}}\,\\\,\,\,\,\,\,A = \left( {\frac{{ - 3}}{{13}} + \frac{{ - 10}}{{13}}} \right) + \left( { - \frac{7}{{17}} + \frac{{24}}{{17}}} \right) + \left( {\frac{{ - 5}}{{19}} - \frac{{14}}{{19}}} \right)\\\,\,\,\,\,\,A = \frac{{ - 13}}{{13}} + \frac{{17}}{{17}} + \frac{{ - 19}}{{19}}\,\,\,\,\,\\\,\,\,\,\,\,A = ( - 1) + 1 + ( - 1)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\\\,\,\,\,\,A = -1\,\,\,\,\end{array}\)

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 367864

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF