YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một lớp có 45 học sinh làm bài kiểm tra. Số bài lớp đó đạt điểm giỏi bằng \(\frac{1}{3}\) tổng số bài. Số bài đạt điểm khá bằng \(\frac{9}{{10}}\) số bài còn lại. Tính số bài đạt điểm trung bình, biết rằng lớp đó không có bài được điểm yếu và điểm kém.

  • A. 4 bài 
  • B. 5 bài 
  • C. 3 bài 
  • D. 4 bài 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số bài loại Giỏi là: \(45.\frac{1}{3} = 15\) (bài)

  Số bài loại Khá là \(\frac{9}{{10}}\left( {45 - 15} \right) = 27\) (bài)

  Số bài loại Trung bình là : \(45 - 15 - 27 = 3\) (bài).

  Chọn C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 367779

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF