AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  The government knows the extent of the problem. The government needs to take action soon.

  • A. The government knows the extent of the problem whereas it needs to take action soon.
  • B. The government knows the extent of the problem so that it needs to take action soon.
  • C. Knowing the extent of the problem, the government needs to take action soon.
  • D. The government knows the extent of the problem, or else it needs to take action soon.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Chính phủ biết mức độ của vấn đề. Chính phủ cần sớm hành động.

  A. Chính phủ biết mức độ của vấn đề trong khi nó cần phải hành động sớm.

  B. Chính phủ biết mức độ của vấn đề để nó cần phải hành động sớm.

  C. Hiểu được mức độ của vấn đề, chính phủ cần hành động sớm.

  D. Chính phủ biết mức độ của vấn đề, nếu không nó cần phải hành động sớm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>