AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  "I have never been to Russia. I think I shall go there next year.” said Bill.

  • A. Bill said that he had never been to Russia and he thought he would go there the next year.
  • B. Bill said that he would have never been to Russia and he thinks he would go there the next year.
  • C. Bill said that he had never been to Russia and he thinks he will go there the next year.
  • D. Bill said that he has never been to Russia and he thinks he would go there the next year.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Reported speech, viết lại câu

  Giải thích:

  Khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp, thì hiện tại hoàn thành => quá khứ hoàn thành; thì hiện tại đơn => quá khứ đơn; và những từ will/shall => would

  Tạm dịch: Bill nói rằng anh chưa bao giờ đến Nga và anh nghĩ anh sẽ đến đó năm sau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>