AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  I haven’t read any medical books or articles on the subject for a long time, so I’m ________with recent developments.

  • A. out of reach
  • B. out of the condition
  • C. out of touch
  • D. out of the question

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Cụm từ, từ vựng

  Giải thích:

  out of reach: ngoài tầm với

  out of the condition: không vừa (về cơ thể)

  out of touch: mất liên lạc với, không có tin tức về

  out of the question: không thể được, điều không thể

  Tạm dịch: Tôi đã không đọc bất kỳ sách y khoa hoặc bài viết về chủ đề này trong một thời gian dài, vì vậy tôi không có tin tức về những phát triển gần đây.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA