AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Nutritionists believe that vitamins circumvent diseases.

  • A. defeat
  • B. nourish
  • C. help
  • D. treat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  circumvent (v): né tránh                                 

  defeat (v): đánh bại                                         nourish (v) nuôi dưỡng, ấp ủ

  help (v): giúp đỡ                                              treat (v): đối xử

  => circumvent >< nourish

  Tạm dịch: Các nhà dinh dưỡng học tin rằng vitamin giúp tránh bệnh tật.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA