AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ________ his poor English, he managed to communicate his problem very clearly.

  • A. Because
  • B. Even though
  • C. Because of
  • D. In spite of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ

  Giải thích:

  Because + mệnh đề: bởi vì, do

  Even though + mệnh đề: dù cho, mặc dù

  Because of + danh từ/cụm danh từ: bởi vì, do

  In spite of + danh từ/cụm danh từ: dù cho, mặc dù

  Tạm dịch: Mặc dù tiếng Anh kém, anh đã giải quyết rất nhiều vấn đề của mình một cách rõ ràng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>