• Câu hỏi:

  Ở 20oC khối lượng riêng của Au là 19,32 g/cm3. Trong tinh thể Au, các nguyên tử Au là những hình cầu chiếm 75% thể tích toàn khối tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu. Khối lượng mol của Au là 196,97. Bán kính nguyên tử gần đúng của Au ở 20oC là:

  • A. 1,28.10-8 cm.
  • B. 1,44.10-8 cm.
  • C. 1,59.10-8 cm
  • D. 1,75.10-8 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét trong 1 mol Au.

  Thể tích của tinh thể \(V = \frac{{196,97}}{{19,32}} = 10,195c{m^3}\)

  Thực tích thực của 1 mol Au \({V_{thuc}} = 10,195.0,75 = 7,646c{m^3}\)

  Thể tích 1 nguyên tử: \(\frac{{7,646}}{{6,{{023.10}^{23}}}} = 1,{27.10^{ - 23}}\)

  Bán kính nguyên tử: \(V = \frac{{4.\pi .{R^3}}}{3} \Rightarrow R = 1,{44.10^{ - 8}}cm\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC