AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hợp chất A được tạo thành từ các ion X+ và Y 2- . Trong X+ có 5 hạt nhân của hai nguyên tố và có 10 electron. Trong ion Y2- có bốn hạt nhân thuộc hai nguyên tố trong cùng một chu kì và đứng cách một ô trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số electron trong Y 2- là 32. Xác định công thức hóa học của A

  • A. (NH4)2CO3
  • B. (NH4)2SiO3
  • C. (NH4)2SO4
  • D. (NH4)2CrO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhận thấy hợp chất A có dạng X2Y.

  Dễ nhận thấy X+ trong tất cả các đáp án là NH4+ hoặc lập luận như sau:

  • Với ion X+ chứa 5 hạt nhân của 2 nguyên tố → X có dạng AaBb+ với a+ b = 5

  Trong X+ có 10 electron → Ztb = \(\frac{{10 + 1}}{5}\)= 2,2 → trong X chắc chắn chứa H → X có dạng HaBb

  Với a = 1, b= 4 → ZB = \(\frac{{11 - 1}}{4}\) = 2,5 loại

  Với a = 2, b= 3 → ZB = \(\frac{{11 - 2}}{3}\)= 3 ( loại do B(Z= 3) không tạo được liên kết ion với H)

  Với a = 3, b= 2 → ZB = \(\frac{{11 - 3}}{2}\)= 4 ( Loại do không tồn tại ion C2H3+)

  Với a= 4, b= 1 → ZB = \(\frac{{11 - 4}}{1}\)= 7 (N) → X là NH4+ ( thỏa mãn)

  •Trong ion Y2- có bốn hạt nhân → Y có dạng CcDd với c + d= 4 ( Loại C, D)

  Trong ion Y2- có bốn hạt nhân thuộc hai nguyên tố trong cùng một chu kì và đứng cách một ô trong bảng hệ thống tuần hoàn. → ZD = ZC + 2

  Với c=1, d= 3 → ZC + 3. (ZC +2) = 30 → ZC = 6 ( C) → ZD = 8(O). Vậy Y2- có công thức CO32-.

  Với c= 2,d= 2 → 2ZC + 2. (ZC +2) = 30 → ZC = 6,5 ( loại)

  Với c= 3, d= 1→ 3ZC + (ZC +2) = 30 → ZC = 7 (N), ZD = 9 (F) → loại do không tạo được ion N3F2-.

  Công thức của A là (NH4)2CO3. Đáp án A. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>