AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của sự kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 đến cách mạng nước ta?

  • A. Cuộc đảo chính đã tạo nên thời cơ chín muồi
  • B. Điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi
  • C. Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương
  • D. Đánh đuổi phát xít Nhật là nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Đông Dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 112, loại trừ

  Cách giải:

  Tác động của sự kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và nhận định:

  • Cuộc đảo chính đã tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, song những điều kiện tồng khởi nghĩa vẫn chưa chín muồi.
  • Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương.
  • Khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp - Nhật” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>