AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phải là nguyên nhân các nhà yêu nước đầu thế kỉ XX lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản?

  • A. Triều đình phong kiến Việt Nam ngả theo hướng quân chủ lập hiến
  • B. Do bế tắc về đường lối nên họ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài
  • C. Họ thấy được tính ưu việt của cách mạng dân chủ tư sản
  • D. Có sự xuất hiện của tầng lớp tư sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: suy luận

  Cách giải:

  • Đáp án A: triều đình phong kiến nhà Nguyễn lúc này một bộ phận câu kết với Pháp, một bộ phận có tinh thần yêu nước đấu tranh chống lại thực dân Pháp nhưng khuynh hướng phong kiến đã lỗi thời, không hề có chủ trương thay đổi chế độ cai trị của mình.
  • Đáp án B: khuynh hướng cứu nước phong kiến thất bại cùng với sự kết thúc của phong trào cần Vương đã làm cho phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam rơi vào bế tắc. Nhiều Tân Thư, Tân Báo cổ động cho tư tưởng dân chủ tư sản đã được du nhập vào Việt Nam, các sĩ phu yêu nước thức thời đã tiếp thu tư tưởng đó một cách nồng nhiệt.
  • Đáp án C: Tính ưu việt của tư tưởng dân chủ tư sản minh chứng cho họ và củng cố niềm tin với sự thành công của Nhật Bản sau cuộc Duy tân Minh trị (1868).
  • Đáp án D: Sự xuất hiện của tầng lớp tư sản và tiểu tư sản là tiền đề xã hội cho sự du nhập của tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>