AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phản ánh các mâu thuẫn sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • A. mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản thắng trận
  • B. mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với nhau
  • C. mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước bại trận
  • D. mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước thuộc địa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 11 trang 59, suy luận

  Cách giải:

  Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nuớc thắng trận Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản giành đuợc nhiều quyền lợi và xác lập sự áp đặt, nô dịch với các nuớc bại trận, đặc biệt là các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc.

  => Chỉ có mâu thuẫn giữa các nuớc tư thắng trận với các nước tư bản thắng trận với các nước bại trận và thuộc địa, không có mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>