ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào trong Hiệp định Giơ - ne - vơ 1954 thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta?

  • A. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương
  • B. Các bên thực hiện ngừng bắn
  • C. Các bên thực hiện tập kết, chuyển giao khu vực
  • D. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng một cuộc Tổng tuyển cử tự do

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Phân tích đánh giá

  Cách giải:

  Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nuớc Đông Dương và đuợc các cuờng quốc cùng các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng. => Đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

  Các quyền dân tộc cơ bản trong Hiệp đinh Giơnevơ (1954) hay Hiệp định Pari (1973) sau đó đều đuợc đặt lên đầu tiên

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>