AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930 là

  • A. hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn
  • B. quy mô phong trào rộng lớn trên cả nước
  • C. lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia
  • D. đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: so sánh

  Cách giải:

  Năm 1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Phong trào 1930 - 1931 là phong trào cách mạng đầu tiên đảng lãnh đạo, đây là phong trào có tính thống nhất, có quy mô lớn, lực luợng tham gia đông đảo và có tình triệt để. Các phong trào đấu tranh trước đó chưa có Đảng Cộng sản lãnh đạo

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>