AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của Đảng năm 1930 là xác định

  • A. đường lối, nhiệm vụ cách mạng
  • B. nhiệm vụ, lực lượng cách mạng
  • C. lực lượng, lãnh đạo cách mạng
  • D. lãnh đạo, mối quan hệ của cách mạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: so sánh

  Cách giải:

  Cương lĩnh chính trị (tháng 1-1930) khác với Luận cương chính trị (10-1930) ở những điểm sau:

  • Nhiệm vụ cách mạng:

  + Cương lĩnh chính trị: chống đế quốc và chống phong kiến.

  + Luận cương chính trị: chống phong kiến và chống đế quốc.

  • Lực lượng cách mạng:

  + Cương lĩnh chính tri: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc tamg lập họ.

  + Luân cương chính trị: công nhân và nông dân

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>