AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vâṭ nhỏ dao động điều hòa vớ i phương trình:\(x = 4\sqrt{2}cos 10 \pi t (cm)\). Tại thời điểm t1, vâṭ có li đô ̣\(x = 2\sqrt{2}cm\) và đang giảm. Tại thời điểm t = t1 + 1/30 s, vâṭ có li độ

  • A. \(-2\sqrt{2}cm\)
  • B. \(-4cm\)
  • C. \(-2\sqrt{3}cm\)
  • D. \(-2cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tại thời điểm t1: \(x = 2\sqrt{2}cm\) và đang giảm: \(2\sqrt{2}= 4\sqrt{2}cos10 \pi t \Leftrightarrow \frac{\pi}{3} = 10 \pi t \rightarrow t = \frac{1}{30}s\)
  Tại thời điểm: \(t_2 = t_1 + \frac{1}{30} = \frac{2}{30}s: \rightarrow x = 4\sqrt{2}cos 10 \pi t = -2\sqrt{2}cm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>