AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai chất điểm dao động điều hòa cùng biên độ A với chu kỳ lần lượt là 2,0 s và 6,0 s. Ở thời điểm ban đầu hai chất điểm cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Hai chất điểm có cùng li độ lần đầu tiên (không kể thời điểm ban đầu) vào thời điểm

  • A.  t = 0,25 s. 
  • B.  t = 0,75 s. 
  • C. t = 0,50 s.
  • D. t =1,5 s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Pha ban đầu của hai vật là: \(- \frac{\pi}{2}, \omega _1 = \pi,\omega _2 = \frac{\pi}{3}\)
  \(\rightarrow x_1 = x_2 \Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} \pi t - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{2} + k2 \pi\\ \pi t - \frac{\pi }{2} = - \frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{2} + k 2 \pi\end{matrix}\rightarrow t_{min} = 0,75 s\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>