• Câu hỏi:

  Một vật có khối lượng m=1kg dao động điều hòa với phương trình:  \(x=5cos(\pi t-\frac{\pi }{2})(cm)\)
  Lực kéo về tác dụng lên vật vào thời điểm 0,5s có độ lớn là:

  • A. -0,25N
  • B. 0,5N
  • C. -0,5N
  • D. 0,25N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(k=m\omega ^{2}=1.\pi ^{2}=10N/m\)
  \(x=5cos(\pi .0,5-\frac{\pi }{2})=5cm=0,05m\)
  Khi đó: \(F_{hp}=-kx=-10.0,05=-0,5N\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC