AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm khối lượng m = 0,1 kg dao động điều hòa với phương trình cm. Động năng của vật khi vật chuyển động qua vị trí có li độ x = 3 cm có giá trị là: 

  • A. 0,18 J.
  • B. 0,32 mJ.
  • C. 0,18 mJ.
  • D. 0,32 J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(\omega = \sqrt {\frac{k}{m}} \Rightarrow k = m{\omega ^2} = 0,4\left( {N/m} \right)\)

  Cơ năng của vật:\(W = \frac{1}{2}k{A^2} = {5.10^{ - 4}}\left( J \right)\)

  Thế năng của vật tại vị trí li độ x = 3cm: \({W_t} = \frac{1}{2}k{x^2} = 1,{8.10^{ - 4}}\left( J \right)\)

  Động năng của vật: \({W_d} = W - {W_t} = 0,32\left( {mJ} \right)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>