AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, với gia tốc cực đại là 320 cm/s2. Khi chất điểm đi qua vị trí gia tốc có độ lớn 160 cm/s2 thì tốc độ của nó là  \(40\sqrt 3 \) cm/s. Biên độ dao động của chất điểm là 

  • A. 20 cm        
  • B. 8 cm        
  • C. 10 cm                        
  • D. 16 cm                        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có gia tốc           \(a =  - {\omega ^2}x \Rightarrow x =  - \frac{a}{{{\omega ^2}}}\)                     (1)

                                \({A^2} = {x^2} + {(\frac{v}{\omega })^2}\)                                        (2)

  Thay (1) vào (2) ta được:    \({A^2} = \frac{{{a^2}}}{{{\omega ^4}}} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} \Rightarrow {\omega ^4}{A^2} = {a^2} + {v^2}{\omega ^2}\)       (3)

  Ta lại có:        \({a_{ma{\rm{x }}}} = {\omega ^2}A \Rightarrow {\omega ^2} = \frac{{{a_{ma{\rm{x }}}}}}{A}\)                (4)

  Thay (4) vào (3) ta được:  \({(\frac{{{a_{ma{\rm{x }}}}}}{A})^2}{A^2} = {a^2} + {v^2}\frac{{{a_{ma{\rm{x }}}}}}{A} \Rightarrow a_{{\rm{max}}}^2 = {a^2} + {v^2}\frac{{{a_{ma{\rm{x }}}}}}{A}\)  (5)

  Thay số vào (5) ta được :  \({(320)^2} = {(160)^2} + {(40\sqrt 3 )^2}.\frac{{320}}{A} \Rightarrow A = 20{\rm{ }}cm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>